საგარანტიო პირობები

საგარანტიო მომსახურების ვადები და პირობები:

 • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს გაყიდვის შემდგომ დაზიანებული საქონლის უფასო შეკეთებას საგარანტიო ვადის განმავლობაში.
 • საგარანტიო პირობები შედის ძალაში საქონლის გაყიდვის მომენტიდან და მოქმედებს საგარანტიო ვადის ამოწურვამდე.
 • პროდუქტის ჩაბარების მომენტიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში საქონელზე ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას ნივთის გამოცვლაზე.
 • საგარანტიო მომსახურების მისაღებად აუცილებელია სერვისცენტრში, ქ.თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #25-ში,  წარმოდგენილ იქნას: დაზიანებული მოწყობილობის სრული კომპლექტი (ყუთი, თანმდევი აქსესუარები, მწარმოებლის გაცემული ინსტრუქცია) კომპანიის მიერ გაცემული საგარანტიო ტალონი.
 • საგარანტიო მომსახურების განსახორციელებლად აუცილებელია დაცული იქნას მწარმოებლის ინსტრუქციაში მითითებული ყველა აუცილებელი პირობა, რომელიც თან ერთვის საქონელს.

საგარანტიო მომსახურების გამონაკლისი შემთხვევები. საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება თუ საგარანტიო შემთხვევის დადგომისას:

 • არ არის წარმოდგენილი საქონლის სრული კომპლექტი, (ყუთი, თანმდევი აქსესუარები, მწარმოებლის გაცემული ინსტრუქცია).
 • დაზიანებულია საქონლის სერიული ნომერი და შეუძლებელია იდენტიფიკაცია.
 • არ არის დაცული საქონლის გამოყენების წესები, მწარმოებლის მიერ დადგენილი ინსტრუქციით.
 • დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართავობით ან ძაბვის ცვალებადობით.
 • საქონელს აღენიშნება გარე ფაქტორების ზემოქმედება.
 • დაზიანება გამოწვეულია ტემპერატურით ან ტენიანობით.
 • დაზიანება გამოწვეულია მექანიზმში უცხო სხეულის ან/და სითხის შეღწევით.
 • დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი (ლუქი), ან აღენიშნება გახსნის კვალი.
 • დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ.
 • დაზიანება გამოწვეულია არაკომპეტენტური პირის მიერ ჩატარებული არაკვალიფიციური სარემონტო/სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად.